Brak produktów w koszyku.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU QULINO

 1. Zasady ogólne
  1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady sprzedaży detalicznej
   i hurtowej za pośrednictwem platformy internetowej działającej pod adresem www.qulino.sklep.pl (dalej: „Sklep”)
  2. Administratorem Sklepu jest Firma Handlowo - Konsultingową „Wipol” spółką
   z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ul. Spokojna 4, 81-549 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002620, NIP: 5841022066 i REGON: 190892867, kapitał zakładowy w wysokości 300 000 złotych (słownie: trzysta tysięcy) złotych (dalej: „Administrator”).
  3. Administrator jest także Administratorem danych osobowych przetwarzanych
   w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
  4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Klientów Sklepu.
  5. Regulamin kierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej. Za konsumenta uznaje się także osobę fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
  6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się
   z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

 1. Definicje
  1. W niniejszym Regulaminie, następujące pojęcia mają znaczenie nadane im poniżej:
  2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  3. Sklep – prowadzony przez Administratora serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: www.qulino.sklep.pl
  4. Formularz zakupu – skrypt będący częścią Sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta, umożliwia dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym wyboru sposobu dostawy i płatności,
  5. Towar – produkt/y spożywcze marki Qulino oferowany/e Klientowi przez Administratora za pośrednictwem Sklepu,
  6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot prawny zdolny do zawierania umów, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem,
  7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Administratorem za pośrednictwem Sklepu,
  9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu,
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zakupu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru z Administratorem,

 

 1. Zasady Korzystania ze Sklepu
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, na którym znajduje się Sklep są następujące:
   1. połączenie z siecią Internet;
   2. przeglądarka internetowa;
   3. posiadanie i podanie adresu e-mail.
  2. Administrator nie odpowiada wobec Klientów za przerwy w dostępie do Sklepu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy konsumentów.
  3. Administrator jest uprawniony do udostępniania wszelkich materiałów, w tym elementów grafiki, układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout), znaków towarowych oraz inne informacji dostępnych na Sklepie.
  4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa spowodowane niepowodzeniem zabezpieczenia przez drugą Stronę sieci lub jakichkolwiek informacji dostępowych, w tym danych logowania i haseł.
  5. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich
   i własności intelektualnej osób trzecich. Zakazane jest dostarczenie treści do Sklepu
   o charakterze bezprawnym.

 

 1. Ceny i oferty promocyjne (rabaty)
  1. Wszystkie ceny Towarów są podane na Sklepie w złotych polskich i uwzględniają stawkę i wysokość obowiązującego podatku VAT.
  2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
  3. Ceny w Sklepie mogą zawierać rabat, który będzie uwzględniał oferty promocyjne obowiązujące na sklepie w momencie złożenia Zamówienia.
  4. Rabaty podane są przy Towarze, którego dotyczą lub w koszyku przy składaniu Zamówienia.
  5. Rabaty nie sumują się z ofertami specjalnymi, chyba że zasady danej oferty promocyjnej mówią inaczej.

 

 

 1. Zamówienia
  1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się
   z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
  2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest dostępność towaru u Administratora.
  3. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku
  4. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
   w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
  5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Klient:
   • wypełnia Formularz zakupu dostępny na stronie Sklepu,
   • kontaktuje się ze Sklepem poprzez e-mail lub adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
  6. Klient składa Administratorowi zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  7. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Administratora potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie Zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz następującymi informacjami, tj.:
   • danymi Administratora i poszczególnymi pozycjami Zamówienia,
   • łączną cena brutto,
   • sposobem i terminem zapłaty,
   • sposobem i terminem wysłania/odbioru zamówienia.
  8. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia potwierdza fakt, że do Administratora lub dostawcy Administratora wpłynęło zamówienie Klienta.
  9. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty Administrator lub dostawca Administratora prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
  10. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.
  11. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski.
  12. Administrator zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta. Administrator zastrzega sobie możliwość anulowania Zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

 

 

 1. Sposób płatności i koszty dostawy
  1. Klient po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia dokonuje przedpłaty (w pełnej wysokości) – za pomocą przelewu zwykłego, systemu płatności elektronicznych lub karty płatniczej.
  2. W przypadku przelewu zwykłego i przelewu po otrzymaniu przesyłki płatności Klient zobowiązany jest uprzednio ustalić z Administratorem, że będzie korzystał z danego sposobu płatności, drogą mailową wysyłając wiadomość na adres qulino@qulino.pl lub telefonicznie pod numerem: 696 203 203
  3. W przypadku przelewu zwykłego i przelewu po otrzymaniu przesyłki płatności należy wykonać na rachunek bankowy wskazany w wiadomości mailowej Administratora.
  4. Celem jak najszybszej weryfikacji przelewu należy w tytule przelewu podać: nr zamówienia lub symbol produktu oraz NIP Klienta/imię i nazwisko w przypadku konsumentów.
  5. W razie niepodania w tytule danych, o których mowa powyżej, Administrator podejmuje starania w celu ustalenia danych Klienta, w szczególności kontaktuje się
   z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Administrator zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.
  6. Płatności elektroniczne i płatności karta płatniczą odbywają się za pośrednictwem elektronicznych form płatności. Aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce Formy Płatności.
  7. Zamówienia nieopłacone przez Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia Zamówienia będą automatycznie anulowane.

 

 1. Termin płatności
  1. W razie wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie indywidualnie ustalonym
   z Administratorem drogą mailową lub telefonicznie.
  2. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Administrator może anulować Zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Administrator lub Dostawca Administratora zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

 

 1. Koszty, sposób i termin dostawy
  1. Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane niezwłocznie, licząc od następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Administratora.
  2. Okres oczekiwania na przesyłkę uzależniony jest od wyboru przez Klienta sposobu dostawy.
  3. Dostawa Towaru jest dostępna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w których uwzględniamy opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu w zakładce Dostawa Towaru.
  5. Administrator udostępnia Klientowi sposoby dostawy lub odbioru Towaru określone w zakładce Dostawa Towaru.
  6. Administrator oświadcza, iż maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, z zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty wysyłki towaru o jeden dzień roboczy w przypadku niestawiennictwa kuriera po odbiór paczek lub ponadnormatywnej liczby przesyłek w danym dniu. Administrator poinformuje o tym Klienta.
  8. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.
  9. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.

 

 1. Reklamacje
  1. Administrator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną w ramach rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
  2. W sytuacji wystąpienia wadyKlient może złożyć do Administratora reklamację
   z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
   • wymiany towaru na nowy;
   • naprawy towaru;
   • obniżenia ceny;
   • odstąpienia od umowy – o ilewada jest istotna.
  3. Oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy można złożyć, o ile Administrator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie wymieni towaru na wolny od wad albo nie usunie wady. Ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Administratora, albo Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  4. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Towarów powinny być składane w formie mailowej na adres: qulino@qulino.pl lub pisemnie pod adresem: Spokojna 4, Gdynia 81-549 Gdynia. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.
  5. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Administrator nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Administratora względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres:[Spokojna 4, Gdynia 81-549] . W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Administrator. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Administratorowi w miejscu, w którym Towar się znajduje.
  8. Administrator jest obowiązany w przypadku stwierdzenia wady – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
  9. Konsument odsyłający reklamowany Towar do Administratora jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: (i) dane reklamującego – imię i nazwisko, (ii) dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, (iii) datę nabycia Towaru, (iv) numer Zamówienia lub numer faktury, której dotyczy reklamacja, (v) nazwę Towaru i cenę nabycia, (vi) dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, (vii) żądania reklamującego. Składając reklamację, Konsument zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu.
  10. Nieuznanie reklamacji powoduje odesłanie towaru Konsumentowi na jego koszt.
  11. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. W pozostałych przypadkach zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 poz. 683) Konsument, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. W pozostałym zakresie oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
   • listem poleconym na adres Administratora: Spokojna 4, Gdynia 81-549 Gdynia
  4. w postaci elektronicznej i wysłać Administratorowi na adres poczty elektronicznej: qulino@qulino.pl Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży - najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu oraz oświadczenie o odstąpieniu.
  5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Administratorowi– na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
  6. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Administrator zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).
  7. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Administrator wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
  8. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę.
  9. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Administratora) nie będą przyjmowane.
 1.  

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

 1. Ochrona Danych Osobowych
  1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora określone są w Polityce Prywatności.

 

 1. Prawa autorskie i pokrewne
  1. Treści będące utworami i zawarte na stronie Sklepu, w tym logo, nazwa i projekt graficzny Sklepu, zdjęcia, teksty oraz slogany reklamowe, są prawnie chronione m.in. przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze. zm.) i stanowią wyłączną własność Administratora albo innego uprawnionego podmiotu. Bez zgody Administratora albo innego uprawnionego podmiotu zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania w jakikolwiek sposób treści zawartych na stronach internetowych Sklepu. Użytkowanie lub wykorzystanie wtórne tych treści jest zabronione bez zgody Administratora lub odpowiedniego ich właściciela.
  2. Znajdujące się w Sklepie znaki towarowe i handlowe, nazwy firm oraz zdjęcia będące własnością odpowiednich podmiotów są wyłączną własnością tychże podmiotów i za zgodą uprawnionych zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora
  1. Na stronie internetowej Administratora mogą znajdować się hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
  2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   • podania przez Klientów nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy składaniu Zamówienia;
   • nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które wejdą w życie
   z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą na dzień złożenia Zamówienia przez Klienta. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli ten został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w ciągu 14 dni roboczych od dnia powiadomienia.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Administratorem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 4. Wszelkie spory w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Administratorem a Klientem, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla każdorazowej siedziby Administratora.

 

REGULAMIN PROMOCJI  SKLEPU QULINO

 1. Zasady ogólne
  • Organizatorem Promocji jest Firma Handlowo - Konsultingową „Wipol” spółką
   z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ul. Spokojna 4, 81-549 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002620, NIP: 5841022066 i REGON: 190892867, kapitał zakładowy w wysokości 300 000 złotych (słownie: trzysta tysięcy) złotych (dalej: „Administrator”).
  • Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Qulino (dalej: „Regulamin sklepu”). W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, w tym w stosunku do wprowadzonych Definicji obowiązują postanowienia Regulaminu Sklepu Qulino.
  • Regulamin (dalej: „Regulamin Promocji”) określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej w Sklepie organizowanej przez Administratora (dalej: „Promocja”).
  • Przed uczestnictwem w Promocji Klient jest zobowiązany zapoznać się
   z Regulaminem Promocji, Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności.
 1. Zasady Uczestnictwa w Promocji
  • Promocja ma charakter okresowy. Czas obowiązywania Promocji jest określany
   i komunikowany przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej.
  • Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zawarcie Umowy sprzedaży na Towar za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.
 1. Zasady Promocji
  • Klientowi, który w trakcie obowiązywania Promocji, złoży Zamówienie w Sklepie na co najmniej 4 (cztery) Towary – poszczególne rodzaje przypraw:
   1. przyznawany jest rabat w wysokości 20% od łącznej Ceny brutto zakupionych Towarów w ramach danego Zamówienia;
   2. przysługuje darmowa wysyłka Towaru na koszt Administratora.
 1. Postanowienia końcowe
  • Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami w Sklepie.
  • Regulamin Promocji obowiązuje wyłącznie przez czas obowiązywania Promocji.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji, które wejdą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu Promocji stosuje się wersję Regulaminu Promocji obowiązującą na dzień złożenia Zamówienia przez Klienta.
alarm